ការស្នើសុំប្រឡងតាមអនឡាញ ដើម្បីទទួលបានពិន្ទុសម្រាប់បន្តអាជ្ញាបណ្ណ របស់គណ:ឆ្មបកម្ពុជា

(ការប្រឡងតាមអនឡាញគឺសម្រាប់តែឆ្មបដែលផុតសុពលភាពថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩)


ជាភាសាខ្មែរ

ជាភាសាអង់គ្លេស

សូមបង់ថវិកាចំនួន ៨០០០០៛ ឬ 20$ តាមរយ:លេខគណនីធនាគារអេស៊ីលីដា ដូចខាងក្រោម៖

គណនីគណ:ឆ្មបលេខ: 3600-02-205387-1-9(រៀល) / 3600-02-205387-2-7 ដុល្លា

CMC-

ពាក្យសម្ងាត់មិនផ្គូរផ្គងគ្នា